• BEL ONS:
 • MAIL ONS:
WORD LID

Documenten en informatie

Met deze brochure heten wij jullie welkom in onze club. Wij hopen jullie voldoende informatie te geven die een jarenlange en aangename samenwerking kan bewerkstelligen.

In deze brochure vindt u alle relevante informatie voor startende leden of reeds actieve leden van de club. Dit omvat ondermeer van aanbevelingen en handige weetjes tot reglementen en meer. In het bijzonder vindt u in deze brochure:

 • Hoe lid worden van JKL?
 • Algemeen reglement van JKL
 • Reglement van Inwendige Orde
 • Bijzonder reglement de Blauwe Kei
Downloads
Leden die aan hun boot willen werken ( in of uit het water) dienen een werkfiche in te vullen met hierop een korte beschrijving van de werkzaamheden.

De werkfiche met informatie, reglement en formulier alsook de tarieven/prijslijst voor leden zonder ligplaats kan u hieronder downloaden.

Downloads
 • Werkfiche (informatie, reglement en formulier): pdf, docx
 • Tarieven/prijslijst voor leden zonder ligplaats: pdf, docx

Ben je van plan uw boot te verkopen? Hieronder vind je een overzicht van puntjes waaraan je moet denken.

 • Vooreerst is het belangrijk alle correcte gegevens te hebben van de nieuwe eigenaar zoals naam, adres, postcode, woonplaats, telefoon, etc.
 • Zodra je tot een verkoopovereenkomst komt zet je dit op papier. Dit is hetzelfde als een factuur maar is een document tussen partuculieren. Alle vermelde prijzen hierop zijn altijd inclusief BTW.
 • Pas nadat de overeenkomst in tweevoud door de koper en verkoper ondertekend zijn en de verschuldigde bedragen betaald zijn, is je boot echt verkocht. Nu is het belangrijk dit aan alle instanties mede te delen. Denk bijvoorbeld aan volgende:
  • Uitschrijven van je immatriculateplaat
  • Terugsturen van je vlaggenbrief met dit document
  • Uitschrijven van je marifoon en ATIS. Zie de website van het BIPT
  • Stopzetten van de verzekering.
  • Eventuele onderhoudscontracten, registratie van de boot bij de Politie, ...
Opmerking
Vergeet zeker niet het secretariaat te verwittigen van de wijziging! Gelieve daarom de naam en het adres van de nieuwe eigenaar te vermelden en of de nieuwe eigenaar wenst lid te worden van de club.
Het bijhouden van uw gegevens in een logboek is niet verplicht maar toch aangeraden. Een logboek bewijst regelmatig zijn nut in het uitrekenen van tijd en afstand in de planning van je reisroute. Notities van wanneer je laatste keer diesel of water tankte, je olie ververste of je brandstofilter hebt vervangen, hoeveel je betaalde voor een overnachting in een bepaalde haven, de tijd die je over een zeker traject deed, ... Het zijn punten die altijd van pas kunnen komen. En het is altijd plezierig hierin achteraf terug te bladeren en je reis nog eens te beleven.

Vanuit de federatie zijn alle VVW-leden verzekerd met een aanvullende verzekering. Hierbij de werkwijze te volgen bij een ongeval.

 1. Een lid dat als gevolg van een sportongeval lichamelijk letsel oploopt, geeft dit ongeval onmiddellijk aan bij zijn clubbestuur op een speciaal formulier dat hij kan bekomen bij het clubbestuur of via de federatie of via de website www.vvw.be/leden. Aan de achterzijde van dit formulier vult de behandelende arts de medische informatie in.
 2. Het clubbestuur vult dit formulier verder in en stuurt dit door naar de verzekeringsmakelaar CONCORDIA, gevestigd op het Stapelplein 28 te 9000 Gent (tel. 09/2641170 fax. 09/2239100). Elk ongeval of schadegeval dient binnen de 8 dagen aangegeven te worden aan de verzekeringsmaatschappij.
 3. De verzekeringsmakelaar controleert dan via de federatie of de persoon voorkomt op het ledenbestand van het VVW Recrea. Het VVW Recrea geeft vervolgens zijn goedkeuring voor opvolging van het dossier.
 4. Na dit groene licht van de federatie wordt het dossier rechtstreeks afgehandeld met het lid.
Opmerkingen
 • Bij een sportongeval betaalt eerst de mutualiteit de normale tussenkomsten terug; het verschil tussen hetgeen de mutualiteit heeft terugbetaald en wat de getroffene zelf heeft betaald, wordt door de verzekering terugbetaald, weliswaar beperkt tot de RIZIV tarieven.
 • Er is 25 € vrijstelling per ongevaldossier.
Downloads
 • Klachtenformulier toervaren: pdf, docx

Reglementen

 1. Doel van de vereniging: de watersportpromotie bewerkstelligen.
 2. Ligging: Antwerpsesteenweg 129, 3970 Leopoldsburg.
 3. Samenstelling van de vereniging: De statuten van de vzw Jachtklub Leopoldsburg bepalen dat de vereniging bestaat uit werkende leden en toegetreden leden.
  • De werkende leden zijn diegenen die zetelen in het bestuursorgaan. Het bestuursorgaan wordt gevormd door de leden stichters en zij die later, op voorstel van het bestuursorgaan, door de algemene vergadering der werkende leden in deze hoedanigheid worden aangenomen.
  • De toegetreden leden zijn diegenen die deelnemen aan de activiteiten van de vereniging en in het bezit zijn van een geldige lidkaart. Men onderscheidt “varende toegetreden leden” en “steunende toegetreden leden”.
 4. Varende toegetreden leden: zijn leden die eigenaar zijn van een boot. Zijn er meerdere eigenaars, dan zullen zij onderling uitmaken wie van hen als toegetreden lid zal fungeren; bij de aansluiting als lid of bij de jaarlijkse vernieuwing van het lidmaatschap wordt dit gemeld aan het Dagelijks Bestuur
 5. Het Dagelijks Bestuur:
  • Bestaat uit:
   • Voorzitter
   • Ondervoorzitter
   • Secretaris
   • Penningmeester
   • Havenmeester
   • Activiteiten verantwoordelijke
   • Materiaalmeester
   • Groenbeheer verantwoordelijke
   • Infrastructuur verantwoordelijke
   Bijkomende functies kunnen gecreëerd worden op beslissing van het Dagelijks Bestuur al naargelang de noodzaak. Tijdelijke functies (met het oog op activiteiten) kunnen overgedragen worden, zelfs aan personen die geen lid zijn van de club. De functies worden verdeeld over de verkozen leden van het Dagelijks Bestuur.
  • Kandidaat leden voor het Dagelijks Bestuur kunnen zijn: alle varende toegetreden leden die minstens 3 jaar lid zijn, kunnen zich kandidaat stellen voor het Dagelijks Bestuur, met maximum één per gezin.
  • De verkiezingen worden gehouden in de oneven jaartallen: alleen zij die op een algemene vergadering minstens 20% van de stemmen van de aanwezige stemgerechtigde leden behalen, komen in aanmerking voor een functie in het Dagelijks Bestuur.
  • Functietermijn: de functietermijn wordt vastgesteld op vier jaar, te rekenen vanaf de verkiezing, met mogelijkheid tot herverkiezing door de algemene vergadering en in aanwezigheid van de helft der bestuursleden. Vast aangenomen bestuursleden van het Dagelijks Bestuur hebben recht op vrijstelling van liggelden (inclusief vast recht) tijdens de periode dat zij actief zijn als bestuurslid, dit vanaf 1 januari volgend op datum van verkiezing. Bij uittreding vervalt deze regeling op 31 december van het jaar van uittreding. Indien een bestuurslid ontslagen wordt kan hij/zij nooit meer herverkozen worden.
  • Opdrachten voor het Dagelijks Bestuur
   • Het financieel, materieel en administratief beheer van de vereniging waarnemen.
   • Een gezond beleid voeren en een sportieve clubgeest nastreven.
   • De clubgelden innen.
   • Nieuwe varende en steunende leden aannemen of weigeren.
   • De reglementen doen naleven.
   • Sancties treffen tegen leden die de reglementen niet eerbiedigen of de clubgeest bezoedelen.
   • Organisaties plannen, voorbereiden en uitvoeren.
   • Elk lid van het Dagelijks Bestuur dient naar best vermogen zijn functietaak te vervullen en binnen zijn taak te blijven.
   • Bij het in gebreke blijven van een lid van het Dagelijks Bestuur, zal het Dagelijks Bestuur ingrijpen op verzoek van de Voorzitter en in overleg met het bestuursorgaan; eventueel en ten voorlopige titel zal een ander lid van het Dagelijks Bestuur met toezicht op/of met de overname van de gebrekkige functie belast worden.
   • Alle beslissingen van het Dagelijks Bestuur worden genomen bij aanwezigheid van 2/3 der bestuursleden, bij meerderheid van stemmen en bij voorkeur bij algehele akkoordverklaring; bij gelijkheid van stemmen zal het besproken punt afgevoerd worden van de dagorde en eventueel hernomen worden op de volgende vergadering.
   • De leden van het Dagelijks Bestuur dienen in alle opzichten de vereniging op voortreffelijke wijze te vertegenwoordigen, als goed voorbeeld de clubgeest te stimuleren en geen daden te stellen, noch woorden te uiten die de goede verstandhouding in het gedrang brengen. Het Dagelijks Bestuur werd voor de eerste maal verkozen op 1 februari 1981.
 6. De Algemene Vergadering: deze bestaat uit alle varende en steunende toegetreden leden. De steunende toegetreden leden beschikken niet over stemrecht. Deze vergadering wordt in principe éénmaal per jaar samengeroepen. De datum wordt vastgesteld vóór het begin van het vaarseizoen en in functie van de noodzaak wordt er een Bijzondere Algemene Vergadering bijeen geroepen.
 7. De relatie Dagelijks Bestuur versus het bestuursorgaan: beiden vergaderen éénmaal per jaar en/of op verzoek van één der partijen.
 8. De clubgelden: deze worden jaarlijks vastgesteld door het Dagelijks Bestuur en dienen betaald te zijn uiterlijk vóór 1 februari van het desbetreffende kalenderjaar; deze clubgelden gelden voor het lopende kalenderjaar (van 1 januari t.e.m. 31 december) en zijn één en ondeelbaar.
 1. Het Dagelijks Bestuur behoudt zich het recht voor om aan de reglementen van inwendige orde wijzigingen aan te brengen. Deze zullen aan de leden kenbaar gemaakt worden. De laatste wijziging werd doorgevoerd op 02/03/2023. Alle reglementen van inwendige orde van vóór deze datum komen hiermee te vervallen.
 2. Het reglement van inwendige orde staat op de website en is voor de leden ter inzage in het clublokaal Drakar en te verkrijgen bij de dienstdoende havenmeester.
 3. De term “leden” in dit reglement, beduidt “werkende leden”, “varende toegetreden leden” en/of “steunende toegetreden leden” met inbegrip van hun inwonende gezinsleden.
 4. Alle leden worden verondersteld de clubreglementen te kennen en deze na te leven.
 5. Steunende leden betalen een jaarlijkse bijdrage.
 6. Varende toegetreden leden kunnen zijn:
  • leden met ligplaats in JKL, mits het betalen van: instapgeld (éénmalig, indien geen onderbreking van lidmaatschap), jaarlijks lidgeld, jaarlijks vast recht, jaarlijkse contributie voor ligplaats per lopende meter, elektriciteit op de meter
  • leden zonder ligplaats in JKL, mits het betalen van: instapgeld (éénmalig, indien geen onderbreking van lidmaatschap), jaarlijks lidgeld, elektriciteit per dag; zij hebben recht op 7 dagen (niet cumuleerbaar) gratis ligplaats in JKL, na die 7 dagen betalen zij het normale passantentarief
  • leden die overwinteren in JKL, mits het betalen van: instapgeld (éénmalig, indien geen onderbreking van lidmaatschap), jaarlijks lidgeld, jaarlijks vast recht, een vast maandbedrag, kraankosten per beweging (indien van toepassing), elektriciteit op de meter
 7. Onder “overwintering” wordt verstaan: een plaats op de wal of in het water, door het Dagelijks Bestuur aangeduid. Deze periode is bepaald van 16 oktober tot en met 15 april van het daarop volgende jaar.
 8. Overwinteren kan pas nadat het Dagelijks Bestuur een positief antwoord gegeven heeft op een tijdig schriftelijk ingediende aanvraag.
 9. Bij aankomst dienen zij die overwinteren, zich te melden bij de dienstdoende havenmeester of bij de uitbater van de Drakar. Voor en na de in art. 7 vermelde periode betalen zij het normale passantentarief.
 10. Alleen in de periode vermeld in art. 7 is het toegestaan om boten af te dekken met zeilen of tenten.
 11. Alleen leden die een geldige lidkaart kunnen tonen, worden op het clubgebied toegestaan.
 12. Iedereen die het clubgebied betreedt, dient de reglementen te eerbiedigen, een sportieve tucht te handhaven, de clubgeest niet te bezoedelen, noch daden te stellen die indruisen tegen de openbare orde en de goede zeden.
 13. Door het feit dat een persoon het clubgebied betreedt, ziet hij af van elke aanspraak op schadevergoeding ten laste van Jachtklub Leopoldsburg, voor schade toegebracht aan zijn persoon, zijn familie, genodigden of aangestelde, zijn vaartuig, voertuig of toebehoren en materialen, tijdens het verblijf op het clubterrein of in de haven.
 14. De gebruikers van de infrastructuur van Jachtklub Leopoldsburg kunnen tegenover de vereniging geen verhaal hebben wegens hinder, tijdelijk ongemak of buiten dienst stellen der inrichtingen wegens uit te voeren werken, herstellingen of andere gevallen van heirkracht.
 15. De booteigenaar is ten allen tijde persoonlijk verantwoordelijk voor mogelijke schade die hij zou berokkenen aan derden, zowel lichamelijke, stoffelijke als onstoffelijke. Een degelijke verzekering is daarom verplicht, minstens risico “Burgerlijke Aansprakelijkheid” en liefst met de clausule “berging” die het hele jaar loopt. De booteigenaar dient jaarlijks een kopie van zijn verzekering aan het secretariaat te laten geworden, alsmede eventuele wijzigingen in de loop van het contract schriftelijk te melden aan het secretariaat. Het Dagelijks Bestuur kan te allen tijde het betalingsbewijs van de verzekering opvragen.
 16. Varen in het havengebied dient omzichtig te gebeuren, zonder hinderlijke golfslag, deining of zuiging te veroorzaken (max 5 km/u).
 17. Alleen het Dagelijks Bestuur kent jaarlijks de ligplaatsen aan de leden toe.
 18. Het gebruik van een andere dan de aangeduide ligplaats is verboden, zelfs als deze vrij is, tenzij in akkoord met de dienstdoende havenmeester.
 19. Het leveren van nutsvoorzieningen gebeurt via de aansluitingen van JKL en onder toezicht van de dienstdoende havenmeester.
 20. Ieder vaartuig dient in het kanaal en in de haven behoorlijk en veilig gemeerd te worden, met voldoende en stevige meertouwen zonder andere vaartuigen te hinderen.
 21. Ieder lid dient ervoor te zorgen dat de plaats welke hem ter beschikking wordt gesteld of waar hij heeft vertoefd of gewerkt, in ordentelijke staat wordt gebracht en wordt gehouden. Het uitvoeren van werken op de steigers is te allen tijde verboden. Dit is alleen toegestaan aan de werksteiger en na afspraak.
 22. Voor elke schade aan of bedreiging van het milieu zal de vervuiler of booteigenaar hoofdelijk verantwoordelijk worden gesteld. Alle hieruit voortvloeiende kosten, ongemakken of werken worden verhaald op de vervuiler of betrokken booteigenaar.
 23. Het havengebied wordt gecontroleerd door de Vlaamse waterweg, door de dienstdoende havenmeester en door de uitbater van de Drakar.
 24. De uitbater van het clubhuis Drakar staat volledig in voor het handhaven van de goede orde in het clubhuis, de toiletten en de stortbaden. De uitbater zal het nodige doen om de goede werking van het clubhuis te verzekeren.
 25. De bezoekers van het clubhuis dienen zich te schikken naar de richtlijnen gesteld door de uitbater en dienen zich fatsoenlijk te gedragen, alsook de leden van hun gezin of hun genodigden.
 26. Het gebruik van het clubhuis voor private doeleinden dient te worden aangevraagd bij de uitbater, welke, in overleg met de voorzitter, al dan niet zijn toestemming zal geven.
 27. Alle opmerkingen en klachten dienen schriftelijk en leesbaar, gedateerd, ondertekend met naam en adres en met vermelding van het JKL lidnummer aan het Dagelijks Bestuur te worden overgemaakt.
 28. Overtredingen van deze reglementen zullen door het Dagelijks Bestuur op waarheid worden onderzocht en op gegrondheid worden gesanctioneerd, met eventuele uitsluiting uit de vereniging.
 29. De vereniging beschikt over een afspuitplaats. Deze wordt ter beschikking gesteld aan de leden mits inachtneming van het daarvoor specifiek geldende reglement. Elk lid dat deze afspuitplaats gebruikt, wordt geacht deze reglementen te kennen en deze na te leven. Een werkfiche dient ingevuld te worden voor de aanvang van de werken. De kosten voor het gebruik van de afspuitplaats zijn:
  • kraankosten per beweging
  • huur van een bok (indien van toepassing)
  • vast recht (indien van toepassing)
  • huur van de afspuitplaats (1 of meerdere perioden met een maximum van 1 jaar) (indien van toepassing)
 30. Lidmaatschap van Jachtklub Leopoldsburg houdt in dat men zich ook daadwerkelijk inzet voor het wel en wee van de vereniging. Daartoe worden werkuren georganiseerd. Elk varend lid met ligplaats heeft de mogelijkheid om 16 uren te komen werken met als tegenprestatie dat de leden bij de inschrijving van het volgende lidmaatschapsjaar per uur gepresteerde arbeid korting krijgen op hun lidmaatschapsbijdrage. Deze korting wordt jaarlijks bepaald door het Dagelijks Bestuur tijdens de vergadering van december. Worden vrijgesteld van deze werkuren:
  • leden van het bestuur (worden geacht voldoende uren te presteren buiten de vastgelegde werkdagen)
  • leden die, door hun werk achter de schermen (bijv. administratief of informatiegerelateerd) of door hun uitgebreide steun in het verleden, een grote bijdrage hebben geleverd aan de club; deze leden worden jaarlijks bepaald door het Dagelijks Bestuur en zij worden vernoemd in het verslag van de bestuursvergadering van december
 31. Alleen huishoudelijk gescheiden en gesorteerd afval geproduceerd op de boot wordt in een ter beschikking staande container gedeponeerd. Alle “ander” afval dient van het clubterrein verwijderd te worden. Gebruik van onderwatertoiletten is verboden. Vuil water kan verwijderd worden via het ter beschikking staande milieustation.
 32. De toiletten en de stortbaden staan volledig ter beschikking van de leden. Ze dienen in staat van reinheid te worden verlaten na gebruik.
 33. Wanneer men de haven met zijn boot verlaat voor langer dan drie dagen, dient men de havenmeester te verwittigen.
 34. Leden die hun vaartuig ter beschikking stellen aan derden moeten dit vooraf kenbaar maken aan de dienstdoende havenmeester.
 35. Indien het belang van de Jachtklub Leopoldsburg het vereist, kunnen te allen tijde vaartuigen tijdelijk verplaatst worden, mits kennisgeving aan de eigenaar.
 36. Elke booteigenaar moet een waladres (domicilie) bezitten.
 37. Eigenaars van boten die door gebrek aan onderhoud de haven ontsieren of door achterstallig onderhoud een gevaar vormen, zullen door de dienstdoende havenmeester hierop attent gemaakt worden. Bij het uitblijven van een gepaste actie zal het Dagelijks Bestuur maatregelen nemen, deze maatregelen kunnen gaan tot uitsluiting.
 38. Alle rekeningen uitgaande van de Jachtklub Leopoldsburg dienen stipt op de vervaldag betaald te zijn. Elke rekening niet betaald op de vervaldag zal van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is, verhoogd worden met een forfaitaire en onherleidbare schadevergoeding van 10% met een minimum van 75 euro.
 39. Elk(e) lid/booteigenaar erkent dat de Jachtklub Leopoldsburg bij wanbetaling van een rekening, een retentierecht heeft op zijn schip, deze uit het water mag halen op kosten van het lid en tevens het recht heeft om het weghalen van het schip van de terreinen te verhinderen. Het schip zal slechts worden vrijgegeven nadat alle achterstallige rekeningen met inbegrip van schadevergoedingen en intresten zijn vereffend met dien verstande dat eveneens de nagekomen rekeningen tijdens de periode dat het retentierecht wordt uitgeoefend, vereffend zijn.
 40. Het wel betalen van rekeningen houdt geen vermoeden van ontslag als lid van de Jachtklub Leopoldsburg in. Ontslag kan enkel schriftelijk meegedeeld worden.
 41. De vereniging beschikt over afmeerplaatsen aan de Blauwe Kei. Hiervoor gelden bijkomende specifieke reglementen, te bekijken in de infokast Blauwe Kei.
 42. Een lid dat ontslag neemt voor of tijdens het lidmaatschapsjaar en zijn financiële verplichtingen heeft vervuld en zijn werkuren heeft verricht zal deze werkuren vergoed krijgen.
 43. De haven mag enkel aangewend worden voor toegelaten watersportactiviteiten. Daarom is bewoning of permanent verblijven in de haven niet toegelaten.
 44. Bezit of gebruik van drugs zijn niet toegelaten in de haven. Niet naleven van deze regel zal tot onmiddellijke uitsluiting van het lidmaatschap leiden.
Voorwoord
De steigers aan de Blauwe Kei zijn ontstaan uit een samenwerkingsverband tussen WW YACHTING CLUB GEEL en JACHTKLUB LEOPOLDSBURG om te fungeren als uitvalsbasis. Graag stellen we de steigers ook aan anderen ter beschikking als ze vrij zijn. Wel is het zo dat het onderhoud en de contributiegelden een redelijke impact hebben op de clubfinanciën. Daarom, om dit te onderhouden vragen wij een contributie van €15/dag incl. elektriciteit voor steigers waar elektriciteit beschikbaar is en €10/dag voor steigers waar geen elektriciteit beschikbaar is (tarief 2023) welke verschuldigd is vanaf 15u.
Reglement
 1. Jachtklub Leopoldsburg vzw heeft van de Vlaamse waterweg de toelating verkregen tot het bouwen en uitbaten van een steiger om jachten en pleziervaartuigen op de oostoever op het Kanaal van Beverlo te meren. Toelating en goedgekeurde plannen berusten voor JKL bij het bestuursorgaan en een kopie voor afschrift op het secretariaat.
 2. De twee panden met aanlegsteigers behoren toe aan JKL. Iedere gebruiker van de steiger en/of accommodatie is, door het feit van ingebruikname, zelf verantwoordelijk voor eventuele schade, van welke aard ook.
 3. Iedere gebruiker van een aanlegsteiger dient deze in goede en nette staat achter te laten.
 4. Mogelijk vastgestelde schade bij aankomst dient onmiddellijk doorgegeven worden aan de dienstdoende havenmeester of diens afgevaardigde.
 5. Het meren van jachten en pleziervaartuigen aan bovenvermelde aanlegsteiger is slechts toegestaan van 1 april tot en met 31 oktober van het lopende jaar en is verboden voor boten groter dan 18 meter. De buiten deze periode aangetroffen boten worden meegedeeld aan de bevoegde diensten ten einde deze te laten wegslepen op kosten van de booteigenaar.
 6. Aan de aanlegsteiger is er één plaats aangeduid als zijnde "voorbehouden". Deze plaats is voorbehouden aan Dhr Jan Van Laer, Kasterlee, gekend door de JKL bestuursleden. De ligplaats is levenslang aan Dhr Van Laer toegekend ten persoonlijke en niet overdraagbare titel. deze voorbehouden aanlegplaats zal de vermelding “VOORBEHOUDEN AANLEGPLAATS" dragen op de aanlegsteigers.
 7. De overige aanlegplaatsen staan ter beschikking voor de leden met vaste ligplaats bij JKL te Leopoldsburg. Deze leden dienen een stempelkaart aan de dienstdoende havenmeester voor te leggen. Indien niet in het bezit van dergelijke stempelkaart wordt hen het gangbare tarief aangerekend. De leden van derde clubs welke met JKL een wederzijdse overeenkomst m.b.t. periodiek aanmeren hebben afgesloten, kunnen op vertoon van hun stempelkaart gebruik maken van de aanlegsteigers. Voor elke afgemeerde boot geldt de betaling van elektriciteit aan €6/dag.
 8. Clubs of andere verenigingen mogen gebruik maken van de aanlegplaatsen mits betaling van contributie aan de ontvanger .
 9. De contributie wordt door JKL bepaald en aan de mogelijke gebruik makers van de aanlegplaatsen bekend gemaakt.
 10. Het is ten strengste verboden het kanaalwater te bevuilen. Alsook het beoefenen van waterski is verboden.
 11. Het is ten strengste verboden enige schade aan te richten aan dijken, oevers en oeverbeplanting alsook aan de aanpalende omgeving en natuurgebied.
 12. De jachten en pleziervaartuigen dienen bij het varen de snelheid, voorzien in het scheepvaartreglement (MB van 12/10/1970) te eerbiedigen. Zijnde max 5 km/uur, zonder hinderlijke golfslag of zuiging te veroorzaken.
 13. Het inrichten van shows of sportwedstrijden is verboden
 14. Verbouwingen of herstellingen aan jachten of pleziervaartuigen ter plaatse zijn ten strengste verboden, alsmede het gebruik van een stroomgenerator en dergelijke waardoor er verstoring van de rust en nachtrust zou optreden.
 15. Er mag niet boord aan boord (in dubbele rij) gemeerd worden, dit om de scheepvaart niet te hinderen.
 16. Het meren van jachten en pleziervaartuigen is niet toegestaan tussen beide aanlegsteigers. Deze strook is voorzien voor het aanleggen van vrachtschepen.
 17. Het vastmaken of meren aan kopbalken of oeverbevestigingen is verboden. Het vastmaken of meren moet gebeuren met eigen meerpennen.
 18. Voertuigen op de trekweg langs de aanlegsteigers worden onmiddellijk beboet volgens het algemeen politiereglement.
 19. Bij de eerste vordering vanwege de agenten van de Vlaamse waterweg zal de booteigenaar de bevelen strikt en onmiddellijk opvolgen.
 20. Het is ten strengste verboden afval of vuilnis achter te laten, te storten of in te graven. Alle huisvuil of afval dient zorgvuldig te worden ingepakt en gedeponeerd in de container. Deze staat opgesteld bij de sluizen aan de Vlaamse waterweg . Hierop zal scherp toezicht gehouden worden.
 21. De havenmeester of diens afgevaardigde voor de aanlegsteigers op de Blauwe Kei te Lommel zorgt voor de goede gang van zaken aldaar, alsook voor de eerbiediging van deze reglementering.
 22. Bij het aanleggen aan deze aanlegsteigers verbindt men zich ertoe deze reglementering strikt op te volgen en mogelijke gevolgen te dragen bij niet-naleving ervan.
 23. Eventuele geschillen of moeilijkheden worden in een bestuursvergadering van JKL behandeld.
 24. Iedere schipper moet zodanig afmeren dat de steigers optimaal benut zijn en er zo weinig mogelijk onbenutte ruimte tussen de schepen ontstaat.

Aldus opgesteld, goedgekeurd en uitvoerbaar verklaard op de algemeen gezamenlijke bestuursvergadering van 10/03/2023, en zoals gewijzigd op 04/10/1990, 27/12/1990, 09/04/2002, 03/04/2004 en 11/04/2014.

Laatste wijziging per afzonderlijke goedkeuring op JKL 10/03/2023.

Het bestuur JKL