• IMG 20190502 111435773 4
  • IMG 20190418 150930210 3
  • IMG 20190418 151016102 3
  • Knipsel2

Algemeen reglement van Jachtklub Leopoldsburg

Art. 1. Doel van de vereniging: de watersportpromotie bewerkstelligen.

Art. 2. Ligging: Antwerpsesteenweg ,129, 3970 Leopoldsburg.

Art. 3. Samenstelling van de vereniging:

De statuten van de vzw Jachtklub Leopoldsburg bepalen dat de vereniging bestaat uit:

a. Werkende leden

b. Toegetreden leden

De werkende leden zijn diegenen die zetelen in de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuurwordt gevormd door: de leden stichters en zij die later, op voorstel van de Raad van Bestuur,door de algemene vergadering der werkende leden in deze hoedanigheid worden aangenomen.

De toetredende leden zijn diegenen die deelnemen aan de activiteiten van de vereniging en in het bezit zijn van een geldige lidkaart. Men onderscheid: "varende toegetreden leden" en "steunende toegetreden leden".

Art.4. Varende toegetreden leden:

Zijn leden die eigenaar zijn van een boot; zijn er meerdere eigenaars, dan zullen zij onderling uitmaken wie van hen als toegetreden lid zal fungeren. Bij de aansluiting als lid of bij de jaarlijkse vernieuwing van het lidmaatschap wordt dit gemeld aan het Dagelijks Bestuur.

Art. 5. Het Dagelijks Bestuur:

a. Bestaat uit:

- Voorzitter

- Ondervoorzitter

- Secretaris

- Penningmeester

- Havenmeester

- Activiteiten

- Materiaalmeester

- Groen beheer

- Infrastructuur

Bijkomende functies kunnen gecreëerd worden op beslissing van het Dagelijks Bestuur al naargelang de noodzaak. Tijdelijke functies (met het oog op activiteiten) kunnen
overgedragen worden, zelfs aan personen die geen lid zijn van de Jachtklub.
De functies worden verdeeld over de verkozen leden van het Dagelijks Bestuur.

b. Kandidaat-leden voor het Dagelijks Bestuur kunnen zijn:

Leden die , op voorstel van het Dagelijks Bestuur door de algemene vergadering in deze hoedanigheid worden aangenomen ( maximum één per gezin ).

c. De verkiezingen worden gehouden in de oneven jaartallen.

Alleen zij die op een algemene vergadering minstens 20% van de stemmen der aanwezige stemgerechtigde leden behalen, komen in aanmerking voor een functie in het Dagelijks bestuur

d. Functietermijn:

De functietermijn wordt vastgesteld op vier jaar, op voorstel van het dagelijks bestuur en mits aangenomendoor de algemene vergadering is herverkiezing mogelijk .
Vast aangenomen bestuursleden van het Dagelijks bestuur hebben recht op vrijstelling van liggelden (inclusief vast recht) tijdens de periode dat zij actief zijn als bestuurslid, dit vanaf 1 januari volgend op datum van verkiezing,bij uittreding vervalt deze regeling op 31 december van het jaar van uittreding
Indien een bestuurslid ontslagen wordt kan deze nooit meer herverkozen worden

e. Opdrachten voor het Dagelijks Bestuur:

1. Het financieel, materieel en administratief beheer van de vereniging waarnemen.

2. Een gezond beleid voeren en een sportieve clubgeest nastreven.

3. De clubgelden innen.

4. Nieuwe Varende - en Steunende Leden aannemen of weigeren.

5. De reglementen doen naleven.

6. Sancties treffen tegen leden die de reglementen niet eerbiedigen of de clubgeest bezoedelen.

7. Organisaties plannen, voorbereiden en uitvoeren.

8. Elk lid van het Dagelijks Bestuur dient naar best vermogen zijn functie taak te vervullen en binnen zijn taak blijven.

9. Bij het in gebreke blijven van een lid van een bestuurslid , zal het Dagelijks Bestuur ingrijpen op verzoek van de voorzitter en in overleg met de Beheerraad.

Eventueel en ten voorlopige titel zal een ander lid van het Dagelijks Bestuur met toezicht op/of met de overname van de gebrekkige functie belast worden.

10. Alle beslissingen van het Dagelijks Bestuur worden genomen bij aanwezigheid van 2/3
der bestuursleden, bij meerderheid van stemmen en bij voorkeur bij algehele akkoordverklaring.
Bij gelijkheid van stemmen zal het besproken punt afgevoerd worden van de dagorde en eventueel hernomen worden op de volgende vergadering.

11. De leden van het Dagelijks Bestuur dienen in alle opzichten de vereniging op voortreffelijke wijze te vertegenwoordigen, als goed voorbeeld de clubgeest te stimuleren engeen daden te stellen, noch woorden te uiten die de goede verstandhouding in het gedrang brengen. Het Dagelijks Bestuur werd voor de eerste maal verkozen op 1 februari 1981.

Art.6. De Algemene Vergadering:

Deze bestaat uit alle Varende en Steunende Toegetreden leden. De Steunende Toegetreden leden beschikken niet over stemrecht. Deze vergadering wordt in principe eenmaal per jaar samengeroepen. De datum wordt vastgesteld voor het begin van het vaarseizoen en in functie van de noodzaak wordt er een bijzondere algemene vergadering bij een geroepen.

Art.7. De relatie Dagelijks Bestuur versus de Beheerraad:

Beiden vergaderen eenmaal per jaar en/of op verzoek van een der partijen.

Art. 8. De clubgelden:

Deze worden jaarlijks vastgesteld door het Dagelijks Bestuur en dienen betaald te zijn uiterlijk vóór I februari van het desbetreffende jaar
Deze clubgelden gelden voor het lopende jaar en zijn één en ondeelbaar.

Copyright © 2020 Jachtclub Leopoldsburg. Alle rechten voorbehouden.

Deze website maakt gebruik van cookies om U toe te laten door de website te bladeren. Deze cookies worden noch manueel noch automatisch verwerkt voor verder gebruik.
Akkoord Niet akkoord