• IMG 20190502 111435773 4
  • IMG 20190418 150930210 3
  • IMG 20190418 151016102 3
  • Knipsel2

Bijzonder reglement Blauwe Kei

Bijzonder reglement voor de Blauwe Kei 

Voorwoord

De steigers aan de Blauwe Kei zijn ontstaan uit een samenwerkingsverband tussen WW YACHTING CLUB GEEL en JACHTKLUB LEOPOLDOSBURG om te fungeren als uitvalsbasis. Graag stellen we de steigers ook aan anderen ter beschikking als ze vrij zijn. Wel is het zo dat het onderhoud en de contributiegelden een redelijke impact hebben op de clubfinanciën. Daarom, om dit te onderhouden vragen wij een contributie van €6/dag+ 3€ voor stroom (tarief 2018) welke verschuldigd is vanaf 15.00u.

Reglement

Art. 1 Jachtklub Leopoldsburg vzw heeft van  de Vlaamse waterweg  de toelating verkregen tot het bouwen en uitbaten van een steiger om jachten en pleziervaartuigen op de oostoever op het Kanaal van Beverlo te meren. Toelating en goedgekeurde plannen berusten voor JKL bij de RVB en een kopie voor afschrift op het secretariaat.

Art. 2 De twee panden met aanlegsteigers behoren toe aan JKL. iedere gebruiker van de steiger en/of accommodatie is, door het feit van ingebruikname, zelf verantwoordelijk voor eventuele schade, van welke aard ook.

Art. 3 Iedere gebruiker van een aanlegsteiger dient deze in goede en nette staat achter te laten.

Art.4 Mogelijk vastgestelde schade bij aankomst dient onmiddellijk doorgegeven worden aan de dienstdoende havenmeester of diens afgevaardigde.

Art. 5 Het meren van jachten en pleziervaartuigen aan bovenvermelde aanlegsteiger is slechts toegestaan van 1 april tot en met 31 oktober van het lopende jaar en is verboden voor boten groter dan 18 meter. De buiten deze periode aangetroffen boten worden meegedeeld aan de bevoegde diensten ten einde deze te laten wegslepen op kosten van de booteigenaar.

Art. 6 Aan de aanlegsteiger is er één plaats aangeduid als zijnde "voorbehouden". Deze plaats is voorbehouden aan Dhr Jan Van Laer, Kasterlee, gekend door de JKL bestuursleden.  De ligplaats is levenslang aan Dhr Van Laer toegekend ten persoonlijke en niet overdraagbare titel. deze voorbehouden aanlegplaats zal de vermelding  “VOORBEHOUDEN AANLEGPI.AATS" dragen op de aanlegsteigers.

Art. 7 De overige aanlegplaatsen staan ter beschikking voor de leden met vaste ligplaats bij  JKL  te Leopoldsburg. Deze leden dienen een stempelkaart aan de dienstdoende havenmeester voor te leggen. Indien niet in het bezit van dergelijke stempelkaart wordt hen het gangbare tarief aangerekend. De leden van derde clubs welke met JKL een wederzijdse overeenkomst m.b.t. periodiek aanmeren hebben afgesloten, kunnen op vertoon van stempelkaart gratis gebruik maken van de aanlegsteigers.

Art. 8 Clubs of andere verenigingen mogen gebruik maken van de aanlegplaatsen mits betaling van contributie aan de ontvanger .

Art. 9 De contributie wordt door JKL bepaald en aan de mogelijke gebruik makers van de aanlegplaatsen bekend gemaakt.

Art. 10 Het is ten strengste verboden het kanaalwater te bevuilen. Alsook het beoefenen van waterski is verboden.

Art. 11 Het is ten strengste verboden enige schade aan te richten aan dijken, oevers en oeverbeplanting alsook aan de aanpalende omgeving en natuurgebied.

Art. 12 De jachten en pleziervaartuigen dienen bij het varen de snelheid, voorzien in het scheepvaartreglement (MB van 12/10/1970) te eerbiedigen. Zijnde max 5 km/uur, zonder hinderlijke golfslag of zuiging te veroorzaken.

Art. 13 Het inrichten van shows of sportwedstrijden is verboden

Art. 14 Verbouwingen of herstellingen aan jachten of pleziervaartuigen ter plaatse zijn ten strengste verboden, alsmede het gebruik van een stroomgenerator en dergelijke waardoor er verstoring van de rust en nachtrust zou optreden.

Art. 15 Er mag niet boord aan boord (in dubbele rij) gemeerd worden, dit om de scheepvaart niet te hinderen.

Art. 16 Het meren van jachten en pleziervaartuigen is niet toegestaan tussen beide aanlegsteigers. Deze strook is voorzien voor het aanleggen van vrachtschepen.

Art. 17 Het vastmaken of meren aan kopbalken of oeverbevestigingen is verboden. Het vastmaken of meren moet gebeuren met eigen meerpennen.

Art. 18 Voertuigen op de trekweg langs de aanlegsteigers worden onmiddellijk beboet volgens het algemeen politiereglement.

Art. 19 Bij de eerste vordering vanwege de agenten van de Vlaamse waterweg  zal de booteigenaar de bevelen strikt en onmiddellijk opvolgen.

Art. 20 Het is ten strengste verboden afval of vuilnis achter te laten, te storten of in te graven. Alle huisvuil of afval dient zorgvuldig te worden ingepakt en gedeponeerd in de container. Deze staat opgesteld bij de sluizen aan de Vlaamse waterweg . Hierop zal scherp toezicht gehouden worden.

Art. 21  De havenmeester of diens afgevaardigde voor de aanlegsteigers op de Blauwe Kei te Lommel zorgt voor de goede gang van zaken aldaar, alsook voor de eerbiediging van deze reglementering.

Copyright © 2020 Jachtclub Leopoldsburg. Alle rechten voorbehouden.

Deze website maakt gebruik van cookies om U toe te laten door de website te bladeren. Deze cookies worden noch manueel noch automatisch verwerkt voor verder gebruik.
Akkoord Niet akkoord