• IMG 20190502 111435773 4
  • IMG 20190418 150930210 3
  • IMG 20190418 151016102 3
  • Knipsel2

Reglement van inwendige orde

Art. 1. Het Dagelijks Bestuur behoudt zich het recht voor om aan de reglementen van inwendige orde wijzigingen aan te brengen. Deze zullen aan de leden kenbaar gemaakt worden. De laatste wijziging werd doorgevoerd op 10/02/2018  Alle reglementen van inwendige orde van vóór deze datum komen hier mede te vervallen.

Art.2. Het reglement van inwendige orde staat op de website en is voor de leden ter inzage in het clublokaal Drakar en te verkrijgen bij de dienstdoende Havenmeester.

Art. 3. De term "leden" in dit reglement, beduidt "Werkende leden", "Varende Toegetreden leden" en/of "Steunende Toegetreden leden met inbegrip van hun inwonende gezinsleden.

Art.4. Alle leden worden verondersteld de clubreglementen te kennen en deze na te leven.

Art. 5. Steunende leden betalen een jaarlijkse bijdrage.

Art. 6. Varende Toegetreden leden kunnen zijn:

a. Leden met ligplaats in JKL, mits het betalen van:  Instapgeld, eenmalig, indien geen onderbreking van lidmaatschap, jaarlijks lidgeld, jaarlijks vastrecht ,jaarlijkse contributie voor ligplaats per lopende meter,elektriciteit op de meter.
b. Leden zonder ligplaats in JKL, mits het betalen van:  Instapgeld, eenmalig, indien geen onderbreking van lidmaatschap, Jaarlijks lidgeld, elektriciteit per dag. Zij hebben recht op 7 dagen (niet  cumuleerbaar) gratis ligplaats in JKL, na die 7 dagen betalen zij het normale passantentarief. 
c
. Leden die overwinteren in JKL. mits het betalen van: Instapgeld, jaarlijks lidgeld, jaarlijks vastrecht,vast bedrag per maand, kraankosten per beweging (indien van toepassing), elektriciteit op de           meter.

Art.7. Onder "overwintering" wordt verstaan: een plaats op de wal of in het water, door het Dagelijks Bestuur aangeduid. Deze periode is bepaald van I6 oktober tot en met 15 april van het daarop volgende jaar.

Art. 8. Overwinteren kan pas nadat het Dagelijks Bestuur een positief antwoord gegeven heeft op een tijdig schriftelijk ingediende aanvraag.

Art. 9. Bij aankomst dienen zij die overwinteren, zich  te melden bij de dienstdoende Havenmeester of bij de uitbater van de Drakar .Voor en na de in art.7 vermelde periode betalen zij het normale passantentarief.

 Art. 10. Alleen in de periode vermeld in art. 7 is het toegestaan om boten af te dekken met zeilen of tenten.

 Art. 11. Alleen leden die een geldige lidkaart kunnen tonen, worden op het clubgebied toegestaan.

Art. 12. Iedereen die het clubgebied betreedt, dient de reglementen te eerbiedigen, een sportieve tucht te handhaven, de clubgeest niet te bezoedelen, noch daden te stellen die indruisen tegen de openbare orde en de goede zeden.

Art. 13. Door het feit dat een persoon het clubgebied betreedt, ziet hij af van elke aanspraak op schadevergoeding ten laste van Jachtklub Leopoldsburg, voor schade toegebracht aan zijn persoon, zijn familie, genodigden of aangestelde,zijn vaartuig, voertuig of toebehoren of materialen, tijdens het verblijf op het clubterrein of in de haven.

Art. 14. De gebruikers van de instellingen der Jachtklub Leopoldsburg kunnen tegenover de vereniging geen verhaal hebben wegens hinder, tijdelijk ongemak of buiten dienst stellen der inrichtingen wegens uit te voeren werken, herstellingen of andere gevallen van heirkracht.

Art. 15. De booteigenaar is te allen tijde persoonlijk verantwoordelijk voor mogelijke schade die hij zou berokkenen aan derden, zowel lichamelijke, stoffelijke als onstoffelijke. Een degelijke verzekering is daarom verplicht, minstens risico "Burgerlijke Aansprakelijkheid" en liefst met “clausule berging “ die het hele jaar loopt. De booteigenaar dient jaarlijks een kopie van zijn verzekeringsbewijs aan  het secretariaat te laten geworden, alsmede eventuele wijzigingen in de loop van het contact schriftelijk te melden aan het secretariaat. Het Dagelijks Bestuur kan ten allen tijde het betalingsbewijs van de verzekering opvragen

Art. 16. Varen in het havengebied dient omzichtig gebeuren, zonder hinderlijke golfslag,deining of zuiging te veroorzaken  (Max 5Km/h)

Art.17. Alleen het Dagelijks Bestuur kent jaarlijks de ligplaatsen aan de leden toe.

Art. 18. Het gebruik van een andere dan de aangeduide ligplaats is verboden, zelfs als deze vrij is, tenzij in akkoord met de dienstdoende Havenmeester.

Art. 19. Het leveren van nutsvoorzieningen gebeurt via de aansluitingen van JKL en onder toezicht van de dienstdoende Havenmeester.

Art. 20. Ieder vaartuig dient in het kanaal en in de haven behoorlijk en veilig gemeerd te worden, met voldoende , zuivere en stevige meertouwen zonder andere vaartuigen te hinderen.

Art.21. Ieder lid dient er voor te zorgen dat de plaats welke hem ter beschikking wordt gesteld of waar hij heeft vertoefd of gewerkt, in ordentelijke staat wordt gebracht en wordt gehouden. Het uitvoeren van werken op de  steigers is ten allen tijde verboden. Mogelijk hinderlijke werken zijn alleen toegestaan aan de werksteiger en na afspraak

Art.22. Voor elke schade aan of bedreiging van het milieu zal de vervuiler of booteigenaar hoofdelijk verantwoordelijk worden gesteld. Alle hieruit voortvloeiende kosten,ongemakken  of werken worden verhaald op de vervuiler of betrokken booteigenaar.

Art.23. Het havengebied wordt gecontroleerd door de Vlaamse waterweg, door de dienstdoende Havenmeester en door de uitbater van de Drakar.

Art.24. De uitbater van het clubhuis "Drakar"staat volledig in voor het handhaven van de goede orde in het clubhuis, de toiletten en de stortbaden. De uitbater zal het nodige doen om de goede werking van het clubhuis te verzekeren.

Art.25. De bezoekers van het clubhuis dienen zich te schikken naar de richtlijnen gesteld door de uitbater en dienen zich fatsoenlijk te gedragen, alsook de leden van hun gezin of hun genodigden.

Art.26. Het gebruik van het clubhuis voor private doeleinden dient te worden aangevraagd bij de uitbater, welke in overleg met de voorzitter al dan niet zijn toestemming zal geven.

Art.27 . Alle opmerkingen en klachten dienen schriftelijk en leesbaar, gedateerd, ondertekend met naam en adres en met vermelding van het JKL- lidnummer aan het Dagelijks Bestuur te worden overgemaakt.

Art. 28. Overtredingen van deze reglementen zullen door het Dagelijks Bestuur op waarheid worden onderzocht en op gegrondheid worden gesanctioneerd, met eventuele uitsluiting uit de vereniging.

Art. 29. De vereniging beschikt over een afspuit plaats; deze wordt ter beschikking gesteld aan de leden mits inachtneming van het daarvoor specifiek geldende reglement. Elk lid dat deze afspuit plaats gebruikt, wordt geacht deze reglementen te kennen en deze na te leven. Een werkfiche dient ingevuld voor de aanvang van de werken . De kosten voor het gebruik van de afspuit plaats zijn:(raadpleeg onze haventarieven) - Kraankosten per beweging. - Huur van de afspuit plaats I of 2 perioden. - Kosten ter bewaring van een zuiver milieu l of 2 perioden.

Art. 30. Lidmaatschap van Jachtklub Leopoldsburg houdt in dat men zich ook daadwerkelijk inzet voor het wel en wee van de vereniging, Daartoe worden werkuren georganiseerd. Elk lid,met ligplaats heeft de mogelijkheid 16 uren te komen werken met als tegenprestatie dat de leden bij de inschrijving van het volgende lidmaatschapsjaar per uur gepresteerde arbeid korting krijgen op hun lidmaatschapsbijdrage.

Art 31. Alleen huishoudelijk gescheiden en gesorteerd afval geproduceerd op de boot wordt in een ter beschikking staande container gedeponeerd. Alle *ander" afval dient van het clubterrein verwijderd te worden.

Art.32. De toiletten en de stortbaden staan volledig ter beschikking van de leden. Ze dienen in staat van reinheid te worden verlaten na gebruik.

Art. 33. Wanneer men de haven met zijn boot verlaat voor langer dan drie dagen, dient men de Havenmeester te verwittigen. Hiervoor zijn speciale formulieren ter beschikking. Dit formulier deponeert men in de JKL brievenbus Het aanwezigheidsbord moet van rood op groen gedraaid worden.

Art.34. Leden die hun vaartuig ter beschikking stellen aan derden moeten dit vooraf kenbaar maken aan de dienstdoende Havenmeester.

Art. 35. Indien het belang van de Jachtklub Leopoldsburg het vereist, kunnen te allen tijde vaartuigen tijdelijk verplaatst worden, mits kennisgeving aan de eigenaar.

Art. 36. Elke booteigenaar moet een waladres (domicilie) bezitten.

Art. 37. Eigenaars van boten die door gebrek aan onderhoud de haven ontsieren of door achterstallig onderhoud een gevaar vormen , zullen door de dienstdoende Havenmeester hierop attent gemaakt worden. Bij het uitblijven van een gepaste actie zal het Dagelijks Bestuur maatregelen nemen , deze maatregelen kunnen gaan tot uitsluiting .

Art. 38. Alle rekeningen uitgaande van de Jachtklub Leopoldsburg dienen stipt op de vervaldag betaald te zijn. Elke rekening niet betaald op de vervaldag zal van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is, verhoogd worden met een forfaitaire en onherleidbare schadevergoeding van 10% met een minimum van 75 euro. Tevens zal elke niet op de vervaldag betaalde rekening van rechtswege en zonder dat  ingebrekestelling noodzakelijk is, een conventionele intrest opbrengen van l0% per maand vanaf de vervaldag tot de datum van algehele betaling.

Art. 39. Elk(e) lid/booteigenaar erkent dat de Jachtklub Leopoldsburg bij wanbetaling van een rekening, een retentie recht heeft op zijn schip, deze uit het water mag halen op kosten van het lid en tevens het recht heeft om het weghalen van het schip van de terreinen te verhinderen. Het schip zal slechts worden vrijgegeven nadat alle achterstallige rekeningen met inbegrip van schadevergoedingen en interesten zijn vereffend met dien verstande dat eveneens de nagekomen rekeningen tijdens de periode dat het retentie recht wordt uitgeoefend,vereffend zijn.

Art. 40. Het wel of niet betalen van rekeningen houdt geen vermoeden van ontslag als lid van de Jachtklub Leopoldsburg in.

Art. 41. De vereniging beschikt over aanmeer plaatsen aan de “Blauwe Kei". Hiervoor gelden bijkomende specifieke reglementen. Te bekijken infokast Blauwe Kei.

Art. 42. Een lid dat ontslag neemt voor of tijdens het lidmaatschapsjaar en zijn financiële verplichtingen heeft vervuld en zijn werkuren heeft verricht zal deze werkuren vergoed krijgen.

 

Copyright © 2020 Jachtclub Leopoldsburg. Alle rechten voorbehouden.

Deze website maakt gebruik van cookies om U toe te laten door de website te bladeren. Deze cookies worden noch manueel noch automatisch verwerkt voor verder gebruik.
Akkoord Niet akkoord