• IMG 20190502 111435773 4
 • IMG 20190418 150930210 3
 • IMG 20190418 151016102 3
 • Knipsel2

Boten uit water - Werkfiche

Leden die aan hun boot willen werken ( in of uit het water) dienen een werkfiche in te vullen met hierop een korte beschrijving van de werkzaamheden. Indien de boot uit het water moet kan dit gebeuren tijdens één van de voorziene periodes. Om iedereen een eerlijke kans te geven zijn/haar boot op de wal te hebben wordt gevraagd deze werkfiche zo spoedig mogelijk ingevuld en ondertekend terug te sturen.
Datum van ontvangst geldt als volgorde op de lijst. Deze volgorde is pas definitief na ontvangst van de betaling die uiterlijk 1 week voor de boot uit water gaat dient gestort te worden (bedrag, zie tarieven). Ben je niet tijdig klaar met de werkzaamheden aan je boot dan kan op vraag (schriftelijk of via email) en indien de ruimte beschikbaar is, een 2de periode toegestaan worden. 
Tijdens de zomermaanden kunnen er geen boten op de wal !! Bijgevoegde werkfiche moet volledig ingevuld en ondertekend terugbezorgd worden vooraleer de boot uit water kan gaan.

Deze werkfiche (klik hier voor download) moet volledig ingevuld en ondertekend terugbezorgd worden vooraleer de boot uit water kan gaan.

Algemene voorwaarden werkfiche JKL

 1. Door ondertekening van bijgevoegde werkfiche verklaart het lid zich akkoord met dit reglement.

 2. Zolang de werkfiche niet door beide partijen gedagtekend is,mogen de werkzaamheden aan de boot niet beginnen.

 3. Er mag gewerkt worden van maandag tot en met zaterdag van 7.00h tot 19.00h Er mag geen geluid geproduceerd worden op zon en feestdagen.

 4. Tijdens het boven staan moet de vloer afspuitplaats beschermd worden door een plastiek folie.

 5. Er mag enkel een schuurmachine gebruikt worden voorzien van stofzak of afzuiging . U dient rekening te houden met de werkzaamheden van uw buren.

 6. Het afspuiten van het onderwaterschip mag enkel gebeuren op de afspuitplaats en dit met kanaalwater ,pompen worden op aanvraag beschikbaar gesteld door de club.

 7. Alle afval resten zoals lege verfblikken,resten thinner,white spirit,gebruikte kwasten,tape,olie enz. moeten mee naar huis genomen worden het is ten strengste verboden om afval ander dan huishoudelijk afval te deponeren in de containers van de club Er mag zeker niets geloosd worden in het kanaal.

 8. Bij het dagelijks beëindigen van de werken dient elk lid alles op te ruimen onder en naast de boot zodat er geen materiaal op de grond blijft liggen.

 9. Indien er tijdens de onderhoudswerkzaamheden wordt vastgesteld dat er noodwerkzaamheden dienen verricht te worden dan mogen deze laatste maar aanvang nemen nadat er een nieuwe werkfiche wordt opgemaakt waarbij o.m. Rubriek 2 zal ingevuld worden, grote laswerken kunnen niet gebeuren op onze afspuitplaats.

 10. Indien ten gevolge van overmacht de voorziene datum van tewaterlating niet kan gerespecteerd worden dan zal het bestuur een beslissing nemen.

 11. Alle onvoorziene omstandigheden dienen voorafgaandelijk aan de werken eerst met de verantwoordelijke van de afspuitplaats , havenmeester eventueel milieuverantwoordelijke besproken te worden en dienen genoteerd en gedagtekend te worden op de keerzijde van de werkfiche.

 12. Bij de eerste overtreding zal een vergoeding van 25€ betaald moeten worden,bij een tweede overtreding zal 60€ betaald moeten worden. Het lid kan zich bij de tweede overtreding evenwel bevrijden van deze betaling in zo verre hij op vrijwillige basis verklaart zelf prestaties te verrichten bij jachtklub Leopoldsburg vzw waarvan dit voormelde bedrag de tegenwaarde is Bij het niet naleven van punt 3 zal bij een eerste overtreding een vergoeding van 25€ betaald worden,bij een tweede overtreding van dit punt zal een uitsluiting uit de club volgen . Het totale bedrag van de geheven boetes zal jaarlijks besteed worden aan milieudoeleinden. Na het terug te water gaan van de boot moet de afspuitplaats onmiddellijk ontruimd worden van alle materialen (steunen,folie enz.) door de booteigenaar bij niet naleven is er een boete voorzien van 25€

Copyright © 2020 Jachtclub Leopoldsburg. Alle rechten voorbehouden.

Deze website maakt gebruik van cookies om U toe te laten door de website te bladeren. Deze cookies worden noch manueel noch automatisch verwerkt voor verder gebruik.
Akkoord Niet akkoord