• kanaalkom
  • kanaalkom 2
  • Knipsel
  • Knipsel2

Algemeen reglement JKL

 
Algemeen reglement van Jachtklub Leopoldsburg
Art. 1. Doel van de vereniging: de watersportpromotie bewerkstelligen.
Art. 2. Ligging: Antwerpsesteenweg 129, 3970 Leopoldsburg.
Art. 3. Samenstelling van de vereniging:
De statuten van de vzw Jachtklub Leopoldsburg bepalen dat de vereniging
bestaat uit:
a. werkende leden
b. toegetreden leden
De werkende leden zijn diegenen die zetelen in de Raad van Bestuur. De Raad van
Bestuur
wordt gevormd door: de leden stichters en zij die later, op voorstel van de Raad van
Bestuur,
door de algemene vergadering der werkende leden in deze hoedanigheid worden
aangenomen.
De toetredende leden zijn diegenen die deelnemen aan de activiteiten van de vereniging
en in het bezit zijn van een geldige lidkaart. Men onderscheid: "varende toegetreden
leden" en "steunende toegetreden leden".
Art.4. Varende toegetreden leden:
Zijn leden die eigenaar zijn van een boot; zijn er meerdere eigenaars, dan zullen zij
onderling uitmaken wie van hen als toegetreden lid zal fungeren. Bij de aansluiting als lid
of bij de jaarlijkse vernieuwing van het lidmaatschap wordt dit gemeld aan het Dagelijks
Bestuur.
Art. 5. Het Dagelijks Bestuur:
a. Bestaat uit:
- Voorzitter
- Ondervoorzitter
- Secretaris
- Penningmeester
- Havenmeester
- Activiteiten
- Materiaalmeester
- Groen beheer
- Infrastructuur
Bijkomende functies kunnen gecreëerd worden op beslissing van het Dagelijks Bestuur al
naargelang de noodzaak. Tijdelijke functies (met het oog op activiteiten) kunnen
overgedragen worden, zelfs aan personen die geen lid zijn van de Jachtklub.
De functies worden verdeeld over de verkozen leden van het Dagelijks Bestuur.
b. Kandidaat-leden voor het Dagelijks Bestuur kunnen zijn:
Alle varende toegetreden leden die minstens 3 jaar lid zijn, kunnen zich kandidaat stellen
voor
het Dagelijks Bestuur, met maximum één per gezin.
c. De verkiezingen worden gehouden in de oneven jaartallen.
Alleen zij die op een algemene vergadering minstens 20% van de stemmen der
aanwezige stemgerechtigde leden behalen, komen in aanmerking voor een functie in het
Dagelijks bestuur
 
d. Functietermijn:
De functietermijn wordt vastgesteld op vier jaar, te rekenen vanaf de verkiezing, met
mogelijkheid tot herverkiezing door de algemene vergadering van de helft der
bestuursleden.
Vast aangenomen bestuursleden van het Dagelijks bestuur hebben recht op vrijstelling
van liggelden (inclusief vast recht) tijdens de periode dat zij actief zijn als bestuurslid, dit
vanaf 1 januari volgend op datum van verkiezing,bij uittreding vervalt deze regeling op 31
december van het jaar van uittreding
Indien een bestuurslid ontslagen wordt kan dit nooit meer herverkozen worden
e. Opdrachten voor het Dagelijks Bestuur:
1. Het financieel, materieel en administratief beheer van de vereniging waarnemen.
2. Een gezond beleid voeren en een sportieve clubgeest nastreven.
3. De clubgelden innen.
4. Nieuwe Varende - en Steunende Leden aannemen of weigeren.
5. De reglementen doen naleven.
6. Sancties treffen tegen leden die de reglementen niet eerbiedigen of de clubgeest
bezoedelen.
7. Organisaties plannen, voorbereiden en uitvoeren.
8. Elk lid van het Dagelijks Bestuur dient naar best vermogen zijn functie taak te vervullen
en binnen zijn taakt blijven.
9. Bij het in gebreke blijven van een lid van het Dagelijks Bestuur, zal het Dagelijks
Bestuur ingrijpen op verzoek van de voorzitter en in overleg met de Beheerraad.
eventueel en ten voorlopige titel zal een ander lid van het Dagelijks Bestuur met toezicht
op/of met de overname van de gebrekkige functie belast worden.
10. Alle beslissingen van het Dagelijks Bestuur worden genomen bij aanwezigheid van 2/3
der bestuursleden, bij meerderheid van stemmen en bij voorkeur bij algehele
akkoordverklaring.
Bij gelijkheid van stemmen zal het besproken punt afgevoerd worden van de dagorde en
eventueel hernomen worden op de volgende vergadering.
11. De leden van het Dagelijks Bestuur dienen in alle opzichten de vereniging op
voortreffelijke
wijze te vertegenwoordigen, als goed voorbeeld de clubgeest te stimuleren en
geen daden te stellen, noch woorden te uiten die de goede verstandhouding in het
gedrang brengen.
Het Dagelijks Bestuur werd voor de eerste maal verkozen op 1 februari 1981.
Art.6. De Algemene Vergadering:
Deze bestaat uit alle Varende en Steunende Toegetreden leden. De Steunende
Toegetreden leden beschikken niet over stemrecht.
Deze vergadering wordt in principe eenmaal per jaar samengeroepen. De datum wordt
vastgesteld voor het begin van het vaarseizoen en in functie van de noodzaak wordt er
een bijzondere algemene vergadering bij een geroepen.
Art.7. De relatie Dagelijks Bestuur versus de Beheerraad:
Beiden vergaderen eenmaal per jaar en/of op verzoek van een der partijen.
Art. 8. De clubgelden:
Deze worden jaarlijks vastgesteld door het Dagelijks Bestuur en dienen betaald te zijn
uiterlijk vóór I februari van het desbetreffende jaar
Deze clubgelden gelden voor het lopende jaar en zijn één en ondeelbaar.
 

Copyright © 2018 Jachtclub Leopoldsburg. Alle rechten voorbehouden.

EasyCookieInfo