• kanaalkom
  • kanaalkom 2
  • Knipsel
  • Knipsel2

Reglement Blauwe Kei

De steigers aan de Blauwe Kei zijn ontstaan uit een samenwerkingsverband tussen VVW Geel en JK Leopoldsburg om te fungeren als uitvalbasis. Graag stellen we de steigers ook aan anderen ter beschikking als ze vrij zijn. Wel is het zo dat het onderhoud en de contributiegelden een redelijke inpakt hebben op de clubfinanciën. Daarom, om dit te onderhouden vragen wij een kleine contributie van € 4 per nacht voor schepen kleiner dan 13 m en € 5 voor schepen tussen 13 m en 20 m.
Voor boten groter dan 20 m is het verboden af te meren.

Bijzonder reglement voor de Blauwe Kei

Art. 1. Jachtklub Leopoldsburg vzw en VVW Yachting Club Geel vzw hebben beiden van het Ministerie van Openbare Werken, NV DE Scheepvaart, de toelating verkregen tot het bouwen van een steiger om jachten en pleziervaartuigen te meren op het Kanaal van Beverlo op de oosteroever , waarvan toelating en goedgekeurde plannen berusten voor beide verenigingen bij de Beheerraad, en een kopie voor afschrift op beide secretariaten.

Art. 2. De twee aanlegsteigers behoren toe aan JACHTKLUB LEOPOLDSBURG. Iedere gebruiker van de steiger en/of accommodatie is, door het feit van ingebruikname, zelf verantwoordelijk voor eventuele schade, van welke aard dan ook.

Art. 3. Iedere gebruiker van een aanlegsteiger dient deze in goede en nette staat achter te laten.

Art. 4. Mogelijk vastgestelde schade bij aankomst dient onmiddellijk doorgegeven te worden aan de dienstdoende havenmeester van de desbetreffende club.

Art. 5. Het meren van jachten en pleziervaartuigen aan bovenvermelde aanlegsteiger is slechts toegestaan van 15 maart tot en met 31 oktober van het lopende jaar.

Art. 6. De leden die de toelating hebben verkregen om voorbehouden plaatsen te mogen gebruiken voor de duur van één vaarseizoen, zullen deze vermelding dragen op hun lidkaart. Wantoestanden, wangedrag of het niet naleven van deze reglementen kunnen onmiddellijke intrekking, voor de voorbehouden plaatsen, tot gevolg hebben. Deze voorbehouden aanlegplaatsen zullen de vermelding "VOORBEHOUDEN AANLEGPLAATS" dragen op de aanlegsteigers.

Art. 7. De overige aanlegplaatsen staan ter beschikking voor de leden met vaste ligplaats in de respectievelijke clubs.

Art. 8. Zij die gebruik maken van de aanlegplaatsen, dienen ook in te staan voor het onderhoud en de herstelling van de aangebrachte schade aan de aanlegsteigers, in overleg met de havenmeester van de desbetreffende club.

Art. 9. Clubs of andere verenigingen mogen gebruik maken van de aanlegplaatsen, mits betaling van de contributie aan de ontvanger.

Art.10. De contributie wordt in overleg met de beide clubs bepaald en aan de mogelijke gebruikers van de aanlegplaatsen bekend gemaakt.

Art.11. Het is ten strengste verboden het kanaalwater te bevuilen. het uitoefenen van waterski is verboden.

Art.12. Het is ten strengste verboden enige schade aan te richten aan dijken, oevers en oeverbeplantingen, alsook aan de aanpalende omgeving en natuurgebied.

Art.13. De jachten en pleziervaartuigen dienen bij het varen de snelheid te eerbiedigen, voorzien in het scheepvaartreglement, (MB van 21/10/1970), zijnde max. 5km/uur, zonder hinderlijke golfslag of zuiging te veroorzaken.

Art.14. Het inrichten van shows of sportwedstrijden is verboden.

Art.15. Verbouwingen of herstellingen aan jachten of pleziervaartuigen ter plaatse zijn ten strengste verboden, alsmede het gebruik van stroomgenerator en dergelijke, waardoor de verstoring van de rust en de nachtrust in het bijzonder zou optreden.

Art.16. Er mag niet boord aan boord (in dubbele rij) gemeerd worden, dit om de scheepvaart niet te hinderen.

Art.17. Het meren van jachten en pleziervaartuigen is niet toegestaan tussen beide aanlegsteigers. Deze strook is voorzien voor het aanleggen van vrachtschepen.

Art.18. Het vastmaken of meren aan kopbalken of oeververstevigingen is verboden. Het vastmaken of afmeren moet gebeuren met eigen meerpennen.

Art.19. Voertuigen op de trekweg langs de aanlegsteigers worden onmiddellijk beboet volgens het algemeen politiereglement.

Art.20. Bij de eerste vordering vanwege de agenten van NV De Scheepvaart zal de booteigenaar de bevelen strikt en onmiddellijk opvolgen.

Art.21. Het is ten strengste verboden afval of vuilnis achter te laten, te storten of in te graven. Alle huisvuil of afval dienen zorgvuldig te worden ingepakt en gedeponeerd in de container. Deze staat opgesteld bij de sluizen van NV De Scheepvaart. Hierop zal scherp toezicht gehouden worden.

Art.22. De afgevaardigde en verantwoordelijke voor de aanlegsteigers op de "Blauwe Kei" te Lommel, zorgen voor de goede gang van zaken aldaar, alsook voor de eerbiediging van deze reglementering.

Art.23. Bij het aanleggen aan deze aanlegsteigers, verbindt men zich er toe deze reglementering strikt op te volgen en mogelijke gevolgen te dragen bij niet naleving ervan.

Art.24. Eventuele geschillen of moeilijkheden worden in een gezamenlijke bestuursvergadering van beide clubs behandeld.

Art.25. Iedere schipper moet zodanig afmeren dat de steigers optimaal benut zijn en er zo weinig mogelijke ruimten tussen de schepen ontstaat.

Aldus opgesteld, goedgekeurd en uitvoerbaar verklaard op de algemene gezamenlijke bestuursvergadering van 26/04/1984. Eerste aanpassing op 4/10/1990. Tweede aanpassing op 27/12/1990. Derde aanpassing op9/04/2002. Vierde en laatste aanpassing op 3/04/2016

 

Copyright © 2018 Jachtclub Leopoldsburg. Alle rechten voorbehouden.

EasyCookieInfo