• kanaalkom
  • kanaalkom 2
  • kanaal 1
  • kanaal 2

Algemeen reglement van Jachtklub Leopoldsburg

Algemeen reglement van Jachtklub Leopoldsburg

 

Art. 1.   Doel van de vereniging: de watersportpromotie bewerkstelligen.

Art. 2.   Ligging: Antwerpsesteenweg 129, 3970 Leopoldsburg.

Art. 3.   Samenstelling van de vereniging:  

De statuten van de vzw Jachtklub Leopoldsburg bepalen dat de vereniging bestaat uit:

a.   werkende leden

b.   toegetreden leden

De werkende leden zijn diegenen die zetelen in de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur wordt gevormd door: de leden stichters en zij die later, op voorstel van de Raad van Bestuur, door de algemene vergadering der werkende leden in deze hoedanigheid worden aangenomen.

De toetredende leden zijn diegenen die deelnemen aan de activiteiten van de vereniging en in het bezit zijn van een geldige lidkaart. Men onderscheid: "varende toegetreden leden" en "steunende toegetreden leden".

Art. 4.   Varende toegetreden leden: 

Zijn leden die eigenaar zijn van een boot; zijn er meerdere eigenaars, dan zullen zij onderling uitmaken wie van hen als toegetreden lid zal fungeren. Bij de aansluiting als lid of bij de jaarlijkse vernieuwing van het lidmaatschap wordt dit gemeld aan het Dagelijks Bestuur.

Art. 4.   Het Dagelijks Bestuur: 

a.   Bestaat uit:

-   Voorzitter

-   Ondervoorzitter

-   Secretaris

-   Penningmeester

-   Havenmeester

-   Activiteiten

-   Materiaalmeester

-   Groen beheer

-   Infrastructuur

Bijkomende functies kunnen gecreëerd worden op beslissing van het Dagelijks Bestuur al naargelang de noodzaak. Tijdelijke functies (met het oog op activiteiten) kunnen overgedragen worden, zelfs aan personen die geen lid zijn van de Jachtklub.

De functies worden verdeeld over de verkozen leden van het Dagelijks Bestuur.

b.   Kandidaat-leden voor het Dagelijks Bestuur kunnen zijn:

Alle varende toegetreden leden die minstens 3 jaar lid zijn, kunnen zich kandidaat stellen voor het Dagelijks Bestuur, met maximum één per gezin.

c.  Alleen zij die op een algemene vergadering minstens 20% van de stemmen der aanwezige stemgerechtigde leden behalen, komen in aanmerking voor een functie in het Dagelijks Bestuur.

d.   Functietermijn:

De functietermijn wordt vastgesteld op vier jaar, te rekenen vanaf de verkiezing, met mogelijkheid tot herverkiezing door de algemene vergadering van de helft der bestuursleden.

De verkiezingen worden gehouden in de oneven jaartallen.

e.   Opdrachten voor het Dagelijks Bestuur:

 1.   Het financieel, materieel en administratief beheer van de vereniging waarnemen.

 2.   Een gezond beleid voeren en een sportieve clubgeest nastreven.

 3.   De clubgelden innen.

 4.   Nieuwe Varende- en Steunende Leden aannemen of weigeren.

 5.   De reglementen doen naleven.

 6.   Sancties treffen tegen leden die de reglenten niet eerbiedigen of de clubgeest bezoedelen.

 7.   Organisaties plannen, voorbereiden en uitvoeren.

 8.   Elk lid van het Dagelijks Bestuur dient naar best vermogen zijn functietaak te vervullen en bij zijn taak te blijven.

 9.   Bij het in gebreke blijven van een lid van het Dagelijks Bestuur, zal het Dagelijks Bestuur ingrijpen op verzoek van de voorzitter en in overleg met de Beheerraad.

Eventueel en ten voorlopige titel zal een ander lid van het Dagelijks Bestuur met toezicht op/of met de overname van de gebrekkige functie belast worden.

10.   Alle beslissingen van het Dagelijks Bestuur worden genomen bij aanwezigheid van 2/3 der bestuursleden, bij meerderheid van stemmen en bij voorkeur bij algehele akkoordverklaring.

Bij gelijkheid van stemmen zal het besproken punt afgevoerd worden van de dagorde en eventueel hernomen worden op de volgende vergadering.

11.   De leden van het Dagelijks Bestuur dienen in alle opzichten de vereniging op voortreffelijke wijze te vertegenwoordigen, als goed voorbeeld de clubgeest te stimuleren en geen daden te stellen, noch woorden te uiten die de goede verstandhouding in het gedrang brengen.

f.   Het Dagelijks Bestuur werd voor de eerste maal verkozen op 1 februari 1981.

Art. 7.   De Algemene Vergadering:

Deze bestaat uit alle Varende en Steunende Toegetreden leden. De Steunende Toegetreden leden beschikken niet over stemrecht.

Deze  vergadering wordt in principe eenmaal per jaar samengeroepen. De datum wordt vastgesteld voor het begin van het vaarseizoen en in functie van de noodzaak wordt er een bijzondere algemene vergadering bijeengeroepen.

Art. 7.   De relatie Dagelijks Bestuur versus de Beheerraad:

Beiden vergaderen eenmaal per jaar en/of op verzoek van een der partijen.

Art. 8.   De clubgelden:

Deze worden jaarlijks vastgesteld door het Dagelijks Bestuur en dienen betaald te zijn uiterlijk vóór 1 februari van het desbetreffende jaar.

Deze clubgelden gelden voor het lopende jaar en zijn één en ondeelbaar.

 

Copyright © 2016 Jachtclub Leopoldsburg. Alle rechten voorbehouden.